top of page
Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Definities

 • BackTrail: aanbieder van offroad trainingen.

 • Cursist: degene die een offroad training of motorrit zal volgen bij BackTrail.

 • Inschrijver: degene die voor zichzelf of namens of ten behoeve van een cursist de overeenkomst met BackTrail aangaat.

 • De overeenkomst: de overeenkomst tussen de inschrijver en BackTrail.

2. Aanvaarding algemene voorwaarden

 • Door inschrijving en deelname aan een activiteit van de BackTrail verklaart de deelnemer zich akkoord met onderhavige algemene voorwaarden en voldoende op de hoogte te zijn van de activiteit waaraan wordt deelgenomen.

 • Alle informatie over een activiteit is steeds terug te vinden op de website van BackTrail: www.backtrail.be. 

3. Toepassingsgebied

 • Onderstaande voorwaarde en zijn enkel van toepassing op ééndagsactiviteiten die zijn georgansieerd door de BackTrail. Voor wat betreft de reizen die worden georganiseerd en aangeboden gelden de algemene verkoopsvoorwaarden van een erkende reisorganisatie (VVR erkend reisbureau) en die door BackTrail aan de deelnemer ter kennis zal worden gebracht.

4. Inschrijven
 • Op het moment van inschrijving of aanvaarding offerte, verder te noemen inschrijving, voor de offroad training, aanvaardt de inschrijver het aanbod van BackTrail, en komt de overeenkomst tussen de inschrijver en BackTrail tot stand.

 • Van de inschrijving zal BackTrail per e-mail een bevestiging sturen aan de inschrijver. In deze bevestiging zal alle relevante informatie betreffende de offroad training vermeld worden.

 • Indien de inschrijver en cursist niet dezelfde (rechts) personen zijn dan zal de inschrijver ervoor zorg dragen dat de cursist alle verplichtingen en voorwaarden welke voortvloeien uit de overeenkomst kent en aanvaardt.

 • De cursist is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst met BackTrail.

5. Cursusgeld en Betaling
 • Vanaf het moment van inschrijving ontstaat de verplichting tot betaling van het voor de offroad training door BackTrail vastgestelde bedrag, hierna: “het cursusgeld”.

 • Het cursusgeld dient minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan d.m.v. overschrijving op rekening BE39 7370 1537 2119 o.v.v. activiteit en datum.

 • Indien de deelnemer in gebreke blijft met betaling bij aanvang van de training behoudt BackTrail het recht van uitsluiting van de deelnemer.

6. Annulering/ Afmelding/ Verzetten door de deelnemer zonder annuleringsverzekering.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden, en wordt binnen 3 werkdagen door BackTrail schriftelijk bevestigd. Zonder deze bevestiging blijft de oorspronkelijke inschrijving gehandhaafd.

 • Bij annulering door de deelnemer zijn de volgende kosten verschuldigd door de deelnemer:

  • Bij annuleren tot 4 weken voor aanvang van de cursus is € 25,00 verschuldigd.

  • Bij annuleren tussen 4 weken en 1 week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.

  • Bij annuleren binnen 1 week voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk en is het gehele cursusgeld verschuldigd.

 • Het niet verschijnen op de offroad training staat gelijk aan annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus zodat geen restitutie mogelijk is en het gehele cursusgeld verschuldigd blijft.

7. Annulering/Afmelding door BackTrail
 • BackTrail behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de cursus te annuleren respectievelijk te verzetten naar een andere datum.

 • De deelnemers worden van wijzigingen of annulering schriftelijk zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

 • Ingeval van annulering zal BackTrail het cursusgeld aan de deelnemer restitueren. BackTrail is over dit bedrag geen rente of boete verschuldigd.

 • Ingeval van wijzigingen door BackTrail welke voor de cursist in redelijkheid niet aanvaardbaar zijn, zal BackTrail een alternatief aan de deelnemer aanbieden. Indien ook dit alternatief niet aanvaardbaar is voor de deelnemer, zal BackTrail het cursusgeld restitueren, zonder dat BackTrail over dit bedrag een rente of boete verschuldigd is.

8. Vroegtijdige beëindiging

 • Indien de deelnemer, om welke redenen ook, de door BackTrail georganiseerde activiteit zelf vroegtijdig onderbreekt of stopzet, kan hij of zij geen aanspraak maken op een gedeeltelijke of volledige teruggave van het door hem of haar betaalde inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld dat aan BackTrail is betaald, blijft definitief door BackTrail verworven. De deelnemer verklaart zich hiermee akkoord door het enkele feit van de inschrijving op de door BackTrail georganiseerde activiteiten. 

9. Verplichtingen deelnemer
 • Voor deelname aan een cursus georganiseerd door BackTrail dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Voornoemd rijbewijs dient tijdens de cursus door de deelnemer te worden meegebracht en op eerste verzoek getoond te worden.

 • Mocht de rijbevoegdheid van een deelnemer tijdelijk zijn ontzegd, dan wordt niet voldaan aan hetgeen in het eerste lid van dit artikel is gesteld, en is het derhalve niet mogelijk om aan de cursus deel te nemen.

10. Voertuig
 • De deelnemer dient er voor te zorgen dat de motorfiets waarmee men aan de cursus deelneemt, voldoet aan de eisen zoals omschreven in het wegreglement. Let op! Indien de motorfiets van een illegale uitlaat is voorzien en derhalve te veel geluid produceert voldoet uw motor niet aan de eisen van het wegreglement.

 • Deze bepaling geldt overigens niet bij het deelnemen aan een cursus waarbij het gebruik van een instructie motor is inbegrepen.

 • De deelnemer dient de motorfiets waarmee hij aan een cursus deelneemt te verzekeren conform de eisen zoals deze in de Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen zijn vastgelegd bij een maatschappij die geen uitsluitingen heeft van aansprakelijkheidsdekking tijdens het deelnemen aan de door BackTrail georganiseerde cursussen.

 • Indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in voorgaande leden, heeft de instructeur of ander bevoegd persoon het recht om u te weigeren om aan de cursus deel te nemen. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

11. Kleding
 • Op alle praktijkcursussen is het dragen van beschermende motorkleding verplicht, inclusief motorlaarzen en motorhandschoenen.

 • De instructeur is bevoegd personen te weigeren waarvan de kleding niet aan bovenstaande eisen voldoet. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

12. Aansprakelijkheid
 • De deelnemer verbindt zich ertoe de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, zowel voor zichzelf als voor anderen.

 • De deelnemer zal de wegcode en alle verkeersregels respecteren en respect betonen voor de natuur, andermans eigendom en andere weggebruikers en/of organisaties.

 • De deelnemer dient steeds voorrang verlenen aan zwakke weggebruikers, zoals fietsers, wandelaars, ruiters, enz. en dient alle voorzorgen te nemen om andere weggebruikers of bewoners/eigenaars van eventuele private terreinen waarover wordt gereden, niet te storen of in gevaar te brengen.

 • BackTrail, de instructeur(s) en de circuitbeheerder(s) zijn niet aansprakelijk voor een schade aan de motorfiets, kleding of andere bezittingen van de cursist noch voor letselschade opgelopen door een cursist, welke is ontstaan voor, tijdens of na deelname aan de cursus, behoudens in geval van opzet of grove schuld van BackTrail.

 • De deelnemer verklaart volledig voor eigen risico aan de training of rit deel te nemen en zal de organisatie van deze reis op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de cursist eventueel betrokken raakt.

13. Gezondheidsverklaring
 • Vermits een deelname aan de activiteiten van BackTrail een fysieke inspanning vergt en voornamelijk gericht is op off-road rijden, moet de deelnemer in een goede gezondheidstoestand verkeren. Om elk risico en de mogelijks daaruit voortvloeiende schade, van welke aard ook (voor, tijdens of na de door BackTrail georganiseerde activiteit), te voorkomen, is de deelnemer verplicht, uit eigen beweging, op voorhand alle nuttige en noodzakelijke informatie betreffende zichzelf, aan BackTrail ter kennis te brengen.

14. Geschillen

 • Onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Ingeval van geschillen omtrent deze algemene voorwaarden of de door BackTrail georganiseerde activiteiten, zelfs al zouden deze buiten het Belgische grondgebied plaatsvinden, zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen exclusief bevoegd.

15. Registratie routes en trajecten

 • De deelnemer stemt ermee in de door BackTrail uitgestippelde routes of trajecten niet te registreren (bijvoorbeeld door gebruik van een navigatie-, GPS- of welk danig ander systeem). Bij aanvang van elke activiteit worden eigen navigatie- of registratiesystemen uitgeschakeld. Het gebruik van navigatie- of welk danige registratiesystemen dan ook, met als bedoeling het kopiëren van de door BackTrailx uitgestippelde routes of trajecten, heeft onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer tot gevolg en zal gerechtelijk worden vervolgd, als diefstal van bedrijfsgegevens.

 

----------------------------------------------

Reisvoorwaarden BackTrail

De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen worden op een aantal punten aangevuld door bijkomende reisvoorwaarden die specifiek zijn aan BackTrail. BackTrail - maatschappelijke naam idMedia bvba met zetel te Oosterzele (9860), Dorp 73 - is een erkend reisbureau en aangesloten bij het VVR/VVRO. Het beschikt over de wettelijk verplichte insolventieverzekering en de er aan gekoppelde verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Bovendien beschikt BackTrail ook over de optionele verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating en Calamiteiten. Alle verzekeringen zijn afgesloten via het VVR/VVR0 in samenwerking met Amlin Insurance SE

Bijzondere reisvoorwaarden reizen met BackTrail
Inschrijving en betaling


Uw inschrijving gebeurt door de ondertekening van de volledig ingevulde bestelbon OF betaling van het voorschot. Het voorschot bedraagt 30% van de reissom of is minimaal gelijk aan de prijs van de in de reis opgenomen vliegtuigtickets. Vliegtuigtickets (indien geboekt via BackTrail) dienen volledig te worden betaald bij boeking. Het voorschot dient binnen de 10 dagen na inschrijving betaald te zijn. Verder zal het saldo uiterlijk 6 weken voor de afreisdatum dienen betaald te zijn. Personen die inschrijven binnen de 6 weken voor de afreisdatum, zullen de totale reissom ineens betalen.

Bij niet– of laattijdige betaling behoudt BackTrail zich het recht voor om de boeking te annuleren. De hierna bepaalde annuleringskosten blijven in dat geval niettemin van toepassing. Wie met zijn handtekening andere deelnemers inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de reisvoorwaarden door de door hem ingeschreven personen.

 
Wijziging en ontbinding door de reiziger

Wijzigingskosten reeds geboekte reizen

Indien u uw reis wenst te annuleren, dient U BackTrail daarvan zo vlug mogelijk telefonisch of per mail en in elk geval bevestigd per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. Bij annulering dienen onderstaande annuleringskosten in ieder geval betaald te worden door de reiziger aan BackTrail, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.

De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering.

De juiste datum van annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst door BackTrail. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon. Verzekeringspremies, wijzigingskosten, administratiekosten zijn nooit terugbetaalbaar.

Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:

Individuele en groepsreizen 
a- tot 60 dagen voor vertrek: 25% van de reissom (met een minimum van € 100 pp) (*)
b- tussen de 31 en 59 dagen voor vertrek: 50% van de reissom (*) 
c- minder dan 31 dagen voor vertrek: 100% van de reissom (*) 
a+b+c = (*) Te vermeerderen met annulatiekosten vliegtuig en treintickets en bijkomende annulatiekosten door leveranciers.

Een annuleringsverzekering kan deze kosten eventueel, na onderzoek van uw dossier, op zich nemen. Naamswijziging wordt steeds aanvaard onder voorbehoud en voor zover dit mogelijk is. Eventuele kosten die dit met zich meebrengt (o.a. reeds uitgeschreven vliegtuigtickets, reeds gemaakte kosten op de bestemming,…) vallen 100% ten laste van de deelnemer.

Reisduur en programma

1. De reisroute zoals vermeld op de website en in de offertes is indicatief en heeft geen bindend karakter. 
2. De reiziger dient echter wel kennis te nemen van de indicatieve reisroute en de bijzonderheden. 
3. De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kan worden. 
4. Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. 
5. De reisorganisator draagt geen grotere verantwoordelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen. 
6. Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn niet terugbetaalbaar. 
7. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra–kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten. 
8. De reisdata en de reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.

Aard van de reis

9. De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reis, met het daarbij horend eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

10. Gezien de aard van de reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico's en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders. 
11. Hotelclassificatie is steeds een nationale of regionale materie. Bijgevolg dienen hotel- en sterrenclassificaties steeds beoordeeld te worden op basis van de normen die gelden in de reisbestemming

Ontbinding en wijziging door de reisorgansiator

12. Plotse sneeuwval, storm, de omstandigheden ter plaatste of andere externe omstandigheden kunnen ondermeer met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator verplicht zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Er kunnen echter geen extra rechten ontleend worden aan dit soort programmawijzigingen. Wanneer bepaalde excursies of activiteiten omwille van uitzonderlijke weersomstandigheden (stormachtig weer, extreme koude onder de -30°C, gebrek aan sneeuw, …) niet kunnen doorgaan zoals vermeld in het programma, worden alternatieven voorzien of is er een terugbetaling mogelijk van deze excursies, zonder echter het recht op enige andere compensaties.
13. Wanneer er zich tijdens de groepsreis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken reisleider een evenwaardig alternatief zoeken. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, uitstappen, logies of plaatselijk vervoer afwijken van wat in de brochure is vermeld. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in stand houden.

Aansprakelijkheid van de reisorganisator

14. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog enz.., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoer– of verblijfkosten ten gevolge hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

15. Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie–en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger. 
16. Gezien het avontuurlijke karakter van de reis, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.

17. De individuele reiziger kan de reisorganisator op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens de motorritten, 4x4 drives, wandelingen, trekkings, of andere zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen, wandelkaarten of GPS-toestellen. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere persoon ook. De individuele reiziger weet en verklaart zich ermee akkoord dat de natuur en de rij-omstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de reisorganisator daar redelijkerwijs iets kan aan doen of dit kan voorzien.

Formaliteiten

De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die door de reisbemiddelaar worden medegedeeld. 

 

18. De reiziger dient te zorgen voor een geldige identiteitskaart, geldig tot minimum 6 maanden na de terugkeer van de reis en eventueel voor een reispas of visum indien noodzakelijk. Visumaanvragen kunnen (tegen betaling) door de reisorganisator verzorgd worden. Alle kosten voor het aanvragen van dit visum zijn voor rekening van de reiziger. De reisdocumenten (visum en ticket) dienen door de reiziger of door een door hem belaste persoon opgehaald te worden op het kantoor van het reisbureau. Indien de reiziger verzoekt de documenten te versturen dan geschiedt dit aldus onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de reiziger. 
19. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts. 
20. De reiziger verklaart op het ogenblik van inschrijving, dat er geen gezondheidsrisico‟s te melden zijn. Hij verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en/of de deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/haar en/of de medereizigers, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan BackTrail. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger. 
21. De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet–naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

22. De reiziger verklaart op het ogenblik van de inschrijving over de noodzakelijke technische vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor het volgen en voltooien van de reis, en dit dient aangetoond te worden aan de hand van een certificaat afgeleverd door BMW GS Riding Academy, tenzij partijen onderling anders overeenkomen.

23. De reiziger verklaart gedekt te zijn door een bijstandsverzekering dewelke avontuurlijke reizen, met inbegrip van de specifieke activiteiten verbonden aan de reizen die het voorwerp uitmaken van deze algemene voorwaarden, niet uitsluit en evenmin in een uitsluiting voorziet naar het land van de reisbestemming toe.’

24. De reiziger verbindt er zich toe ten allen tijde de gepaste veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, met inbegrip van het dragen van aangepaste veiligheidskledij tijdens de motorritten.’

Verloop van de reis

25. De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreden van de richtlijnen, kan een deelnemer van (verdere) deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

26. Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien, zijn voor rekening van de reiziger. 
27. De reiziger die hinder en overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door de reisleider van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

Bagage

28. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.

29. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. 

30. Bij eventuele niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de reiziger persoonlijk de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder (lost luggage department) en/of andere officiële instanties.


Prijzen 

31. Maaltijden en overnachtingen ten gevolge van overstaptijden bij vluchten op weg naar de bestemming zijn nooit inbegrepen (tenzij anders vermeld). 
32. Prijzen die telefonisch door onze reservatiedienst worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
33. Elke offerte wordt opgesteld onder voorbehoud van beschikbaarheid en is slechts voor een beperkte duur geldig (zoals vermeld op de offerte).
34. Prijzen voor vluchten, luchthaventaksen en eventuele fueltaksen zijn slechts gegarandeerd na uitgifte van de tickets

Klachten 

35. Voor klachten waarvoor de Geschillencommissie Reizen niet bevoegd is, zijn alleen de rechtbanken te Mechelen, afdeling Mechelen, bevoegd waarbij enkel het Belgisch recht zal van toepassing zijn.

----------------------------------------------

Verklaring betreffende aansprakelijkheid en afstand van verhaalsrecht

 

Ik, ondergetekende, verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben, dat ik in het bezit ben van een geldig rijbewijs, Ik erken dat ik vrijwillig zal deelnemen aan het evenement. Ik ben op de hoogte gesteld van de wetten en reglementen die van toepassing zijn tijdens de duur van dit evenement.

1. Ik erken en begrijp dat ik zal deelnemen aan een evenement waarvan de Activiteiten bijgevolg gevaarlijk kunnen zijn en een aantal gekende en onverwachte risico's kunnen inhouden betreffende ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL, ZIEKTE, OVERLIJDEN, SCHADE OF VERLIES aan mijzelf, mijn eigendom en aan derden en hun eigendom, dat kan worden veroorzaakt door mijn eigen acties of het nalaten daarvan, of door anderen die deelnemen aan de Activiteiten (waaronder zonder beperking fout van de bestuurder, roekeloos rijgedrag door mijzelf en andere bestuurders, nalatigheid door mijzelf of andere deelnemers bij gebruik van mijn of een ander voertuig), het voertuig (waaronder zonder beperking defecte uitrusting), wegen, oppervlakken, faciliteiten, weersomstandigheden, andere voertuigen, personen of obstakels (waaronder zonder beperking botsing met andere voertuigen, andere deelnemers, evenals objecten door de mens of de natuur gemaakt), en andere omstandigheden waarin de Activiteiten plaatsvinden, nalatigheid betreffende onderhoud of supervisie van het voertuig en/of de deelnemers, of nalatigheid of wangedrag van een van de "Niet-aansprakelijke Partijen" hieronder vermeld. Ik begrijp de gevaren die het besturen of passagier zijn van een onbedekt motorvoertuig met zich mee brengen, op openbare wegen, straten, autosnelwegen, waaronder onbeperkt de risico's hierboven vermeld.

Ik verklaar uitdrukkelijk akkoord te zijn om het volledige risico te dragen van alle schade, gebeurtenissen, ongevallen en persoonlijke letsels, waaronder maar niet beperkt tot invaliditeit of overlijden, dat mij kan overkomen door gebruik deelname aan de Activiteiten al dan niet geïdentificeerd in deze Verklaring en Afstand van Verhaalsrecht / Overeenkomst voor Schadeloosstelling (deze "Overeenkomst") (zelfs indien geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door de nalatigheid of het wangedrag van de Niet-aansprakelijke Partijen hieronder vermeld).

Ik verbind mij ertoe mij bij het gebruiken van mijn voertuig te houden aan alle van kracht zijnde wetten en normen op veiligheidsgebied en deze in acht te nemen, geschikte en goedgekeurde veiligheidskleding te dragen, het voertuig tijdens het evenement op verantwoorde en veilige wijze te gebruiken en deze niet te besturen onder invloed van drugs, alcohol of enige andere stoffen die mijn rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.  

 

2. Ik ga ermee akkoord deel te nemen aan een evenement waarin mijn vaardigheden betreffende het besturen van mijn voertuig werd geëvalueerd, in een gesloten opleiding voor ik dit voertuig op de openbare weg zal gebruiken.

 

3. Met het oog op mijn deelname aan dit evenement verklaar ik dat ik volledig' eindaansprakelijk ben voor alle schade en letsel die zou kunnen voortvloeien uit mijn deelname aan dit evenement, ongeacht de oorzaak hiervan, zonder beperking hiervan. Ik doe hierbij definitief afstand van het recht om te dezer zake namens mijzelf en namens mijn erfgenamen, persoonlijke vertegenwoordigers, verzekeraars, erfgenamen, rechthebbenden en andere wettelijke vertegenwoordigers enig verhaal te halen op BackTrail, haar dochterondernemingen en andere geaffilieerde ondernemingen, landeigenaars en of huurders/verhuurders, alsmede hun werknemers en/of bestuurders, dan wel claims bij hen in te dienen.

 

4. Ik zal niet deelnemen aan de Activiteiten indien ik een fysieke of mentale conditie heb waardoor mijn deelname aan de activiteiten een roekeloos risico zou vormen voor mijzelf, andere deelnemers aan de Activiteiten en/of elke andere partij. Ik zal niet deelnemen aan de activiteiten indien ik een fysieke of mentale conditie heb die kan worden verergerd door mijn deelname aan de activiteiten, of mijn mogelijkheid om deel te nemen aan de activiteiten kan hinderen. Ik kan goed genoeg zien en horen om een motorvoertuig correct en veilig te besturen en draag een bril of lenzen of een hoorapparaat nodig om een motorvoertuig correct en veilig te besturen.

 

5. Gebruik van Foto's/Beeltenis

Ik begrijp en ga ermee akkoord de Niet-aansprakelijke Partijen de toelating te geven mijn naam, stem, foto, beeltenis, prestaties geleverd of opgenomen bij de Activiteiten te gebruiken en dit te reproduceren, bewerken, verspreiden, uit te voeren en te publiceren voor reclame, promotie en andere doeleinden via elk soort medium (drukwerk, promotiemateriaal, internet, video of andere) over de hele wereld zonder beperking in tijd en zonder enig soort berichtgeving, verdere toestemming of betaling.

Hierbij zie ik af van elk recht dat ik zou hebben om het eindproduct of het reclamedrukwerk dat in verband hiermee kan worden gebruikt te inspecteren en/of goed te keuren. Hierbij ga ik ermee akkoord de schuldenloze Niet-aansprakelijke Partijen te ontslaan en te bevrijden van om het even welke aansprakelijkheid ten gevolge van elke vorm van vervaging, verdraaiing, wijziging, optische illusie of gebruik in composities, al dan niet opzettelijk, die kan gebeuren of worden geproduceerd bij het nemen van deze foto, of in enig proces naar de voltooiing van het eindproduct, tenzij kan worden aangetoond dat dit materiaal en de publicatie ervan kwaadwillig is veroorzaakt, geproduceerd en gepubliceerd, enkel met als doel mij te onderwerpen aan opvallende spot, schandaal, blaam, minachting en vernedering.

 

6. Overeengekomen wordt dat geen andere persoon dan ikzelf het voertuig mag gebruiken en dat ik, mocht dit niet het geval zijn, jegens deze personen volledig aansprakelijk ben voor een veilig gebruik van het voertuig; ik moet mij ervan verzekeren dat zij 18 jaar of ouder zijn en hen een kopie van deze verklaring betreffende aansprakelijkheid en afstand van verhaalsrecht laten ondertekenen. Deze verklaring is van toepassing op de gebruiker en bindt diens erfgenamen en rechthebbenden.

 

7. Ik erken dat ik bij schade aan openbare domein, wegen , graspartijen, weiland, landbouwakkers aansprakelijk ben voor de reparatiekosten en ik verbind mij ertoe alle aldus gemaakte reparatiekosten te voldoen.

Ik, ondergetekende, verklaar hiermee in te stemmen en deze verklaring te hebben gelezen en de bepalingen ervan te hebben begrepen en aanvaard. Ik teken deze verklaring met betrekking tot de uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid vrijwillig en ik verklaar bovendien dat er geen andere verklaringen of teksten bestaan anders dan de bewoordingen en voorwaarden van deze verklaring. Deze verklaring is onderworpen aan het Belgisch recht en zal volgens deze wetgeving worden geïnterpreteerd. Alle geschillen zullen beslecht worden in de rechtbank te Mechelen.

Op grond waarvan ik deze verklaring heb ondertekend en dit bij inschrijving van een activiteit.

bottom of page